Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Nowym Grabiu funkcjonuje od 1 września 2012r. Powstał w ramach projektu pn. "Akademia Smyka" nr POKL.09.01.01-14-149/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Realizacja projektu została zakończona 30 czerwca 2014r. Dzięki przychylności władz Miasta i Gminy Gąbin Punkt Przedszkolny nadal funkcjonuje i cieszy się dużym zainteresowaniem.

GALERIA ZDJĘĆ

Szczegółowe zasady organizacji
i działania Punktu Przedszkolnego Załącznik do Uchwały Nr 153/XXIV/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 12 września 2012r.

   

700–830

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Zabawy swobodne, oglądanie bajek na dvd.

830–900

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych.

Prace porządkowe w sali.

900–915

Ćwiczenia poranne.

915 –925

Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

920–945

Śniadanie. Zwracanie na kulturalne spożywanie posiłku.

945–950

Przygotowania do zajęć.

950–1035

Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania  przedszkolnego.

1035–1045

Przygotowania do wyjścia do ogrodu – czynności samoobsługowe.

1045–1145

Pobyt w ogrodzie lub sali gimnastycznej – zabawy i gry ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne. Obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy dowolne. Wycieczki, spacery.

1145–1155

Powrót z ogrodu lub sali gimnastycznej. W szatni czynności samoobsługowe. W łazience czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.

1155–1230

Obiad.

1230-1300

Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali lub na świeżym powietrzu. Zabawy ze śpiewem, działalność plastyczne. Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne.

1300-1330

Indywidualna praca z dzieckiem i zespołowa w zależności od potrzeb.

1330–1600

Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub  na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Prace porządkowe w sali.

W zależności od pory roku – zabawy dowolne w ogrodzie.

Rozchodzenie się dzieci.