Być w gronie najlepszych stypendystów z Mazowsza – wielki zaszczyt i wyróżnienie.

 

Gabriel Rutkowski – uczeń Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu – otrzymał stypendium w ramach „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2020/2021”. W mijającym roku szkolnym chłopiec skupił się głównie na rozwoju kompetencji kluczowych porozumiewania się w języku angielskim oraz wykorzystania technologii informatycznych. Dzięki stypendium wzbogacił swój warsztat pracy w zakresie programowania i języka obcego. Poza tym kontynuował poszerzanie wiedzy historycznej, uzyskał tytuł laureata w XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego oraz religijnej – laureat XXVII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego. Klasę siódmą zakończył z licznymi wyróżnieniami i nagrodami oraz średnią ocen 5,86. Gabryś rozwija swoją wiedzę z różnych dziedzin, ale także znajduje czas na sport w towarzystwie rówieśników - piłkę nożną i jazdę na rowerze.

Najlepsza inwestycja w człowieka przynosi wielkie korzyści dla ucznia oraz całej społeczności szkolnej.

Życzymy dalszych sukcesów!

Opiekun stypendysty

Urszula Wichrowska

9 czerwca odbyło się spotkanie z przedstawicielem Policji. Zarówno uczniom, jak i

przedszkolakom pan policjant przypomniał, jak bezpiecznie postępować w czasie wakacji.

Mamy nadzieję, że okres odpoczynku upłynie bezpiecznie i miło!

 1 czerwca świętowaliśmy Dzień Dziecka. Uczniowie z klas I – VIII pod opieką wychowawców i nauczycieli spędzili czas w plenerze pod hasłem: „Sport i rekreacja”.

Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Były zawody sportowe i zabawy integracyjne, pieczenie kiełbasek, taniec, muzyka i śpiew. Dopisała nam pogoda, humor i energia.

Składamy podziękowania Państwu Wiśniewskim za wspaniałą gościnę oraz Radzie Rodziców za smaczny poczęstunek.

Kochane Dzieci samych radosnych dni!

Drodzy uczniowie i rodzice !!!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma   bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!

Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty

sprzęt na rzecz wybranej szkoły. 

,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

 Termin Akcji:       26-27.04.2021r

Miejsce Akcji:        Szkoła Podstawowa im. M.J. Piłsudskiego w Nowym Grabiu

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy wiosenne życzenia,
aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,
rodzinach i domach zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja na lepsze dni

Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna

S.P. w Nowym Grabiu

Dyrektor szkoły na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
  2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197).
  3. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  4. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
  5. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
  1. Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 11 marca 2021 r. oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku zarządza co następuje:  §1
  1. Z dniem 15 marca 2021r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu wprowadza się hybrydowy (łączony, naprzemienny) tryb nauczania, zgodnie z opracowanym harmonogramem.
  2. Dyrektor szkoły ustalił zajęcia naprzemiennie w klasach 1-3 według harmonogramu (załącznik nr 1).
  3. Zarówno zajęcia stacjonarne jak i zdalne są realizowane zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. 4. System nauczania hybrydowego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w szkole.