Informujemy, że trwa rekrutacja do szkoły dzieci do klasy I oraz oddziału przedszkolnego i Punktu przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 oraz uczniów do klas starszych. Ogłoszenie list przyjętych odbędzie się w dniu 10.04.2020 roku tj. piątek.

W miarę możliwości przyjmujemy dzieci przez cały rok szkolny.

Zapraszamy do zgłaszania do klasy I naszej szkoły dzieci urodzone w roku 2013 i ewentualnie 2014.

Informacje dodatkowe dotyczące obowiązku szkolnego oraz rekrutacji:

Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i edukacja szkolna 6-latków.

Zgodnie z ustawą, od kilku lat obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko sześcioletnie do klasy pierwszej szkoły podstawowej jeżeli korzystało ono z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity: Dz.  U.  z  2019r. poz.   1148,   1078, 1287,  1680,  1681, 1818, 2197, 2248).

Zapisu dziecka do Punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego lub do klasy I szkoły dokonują rodzice (opiekunowie prawni) osobiście w kancelarii szkoły, codziennie w godzinach 7.30 do 15.00.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu. Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły lub dyrektor w godzinach pracy.

Kuratorium Oświaty
w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
Warszawa, dn. 12 marca 2020 r.
KPZ.576.9.2020.BF
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
mając na uwadze decyzję Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć w przedszkolach
i szkołach w Polsce, związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, uprzejmie proszę
o objęcie szczególną troską Państwa dzieci.

Kuratorium Oświaty
w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
Warszawa, dn. 12 marca 2020 r.
KPZ.576.9.2020.BF
Drodzy Uczniowie,
mając na uwadze decyzję Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć w szkołach,
związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, proszę Was o zachowanie w tym czasie
szczególnej ostrożności.
Wyjątkowo ważne jest zadbanie o higienę osobistą oraz o pozostanie w miejscu
zamieszkania. Apeluję, nie korzystajcie w tym czasie z miejsc użyteczności publicznej,
w których występują duże skupiska ludzi np.: centra handlowe, miejsca rozrywki, środki
komunikacji, place zabaw. Zaplanowane spotkania towarzyskie odłóżcie na inny termin.
Zawieszenie zajęć w szkołach nie może być traktowane jako okres ferii. Wykorzystajcie czas
wolny od zajęć w szkole do samodzielnej pracy w domu. Materiały przekazane przez
nauczycieli niech służą Wam do rozwijania zainteresowań, utrwalania wiedzy, przygotowania
do egzaminów. Swoją aktywność zaplanujcie racjonalnie tak, aby dawała również przestrzeń
do rozwoju indywidualnych pasji.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

  • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
  • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
  • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

We wtorek 3 marca uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w X Powiatowym Konkursie Wiedzy o Francji, Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii organizowanym przez Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie. Męska drużyna w składzie: Daniel Łasiak, Eryk Podkowski i Bartosz Budzyński i tym razem stanęła na podium. Panowie wywalczyli trzecie miejsce w kategorii szkół podstawowych. Chłopcy przygotowywali się do konkursu pod czujnym okiem nauczycielki języka niemieckiego Pani Emilii Ziółkowskiej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów ?

opr.E.Ziółkowska

9 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie Kolędników misyjnych, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Wraz z Panią Moniką Zdunkiewicz i Panią Beatą Malesą udali się do Płocka. Dzieci zwiedzały wystawę misyjną w Muzeum Diecezjalnym, a o godzinie 10.00 uczestniczyły we Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. bp Mirosława Milewskiego, gdzie Słowo Boże wygłosił ks. Kamil Kowalski, przygotowujący się do wyjazdu na misje w Zambii.

16 stycznia 2020 roku mali artyści - współtwórcy tegorocznych Jasełek, pod opieką Pani Moniki Zdunkiewicz i Pani Doroty Czajkowskiej gościli w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie. Na widowni zasiedli mieszkańcy w/w domu oraz pracownicy. Występ został nagrodzony gromkimi brawami, a jako wyraz wdzięczności za umilenie czasu, dzieci otrzymały upominek od dyrekcji i pracowników DPS- w postaci piłek i badmintona.