w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 (Dz. U. poz. 493) zarządzam, co następuje:

§1.

Zarządzenie określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

§2

Do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt. 1 oraz ust.6 i 7 ustawy z dnia 26.01.1982 r. -Karta Nauczyciela (Dz. U. z2019 r., poz. 1148) zalicza się zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w §2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493)

§.3

.1.Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane z wykorzystaniem metod i technik, o których mowa w § 2 zarządzenia, są zaliczone do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, jeżeli:

  • a)zajęcia zostały udokumentowane w e-dzienniku lub dzienniku w formie papierowej,
  • b)nauczyciel zapewnił uczniom lub ich rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w formie elektronicznej,
  • c) każdy uczeń lub rodzic posiada możliwość konsultacji z nauczycielem,
  • d)nauczyciel przekazał każdemu uczniowi lub rodzicom informację o formie i terminach konsultacji, o których mowa w lit. c,
  • e)nauczyciel dokonuje weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów przez bieżącą kontrolę postępów w nauce, w tym również dokonuje informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskiwanych przez niego ocenach,
  • f)nauczyciel udziela wsparcia dzieciom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności poprzez pocztę elektroniczną, komunikatory (Messenger, Zoom, Facebook, Skypa i innych dostępnych uczniom i rodzicom platformach.

2.Informowanie o postępach w nauce, o którym mowa w ust.1 lit.e może następować z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, w tym w szczególności dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, komunikatorów, telefonu.

3.Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas zatwierdza dyrektor we współpracy z nauczycielami, uwzględniając stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań. Zakres ten może być modyfikowany w zależności od warunków określonych w  § 1 rozporządzenia.

§4.

Zajęcia z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość mogą być prowadzone w grupach lub indywidualnie.

§5.

Wykon§anie zarządzenia powierza się nauczycielom w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu.

§6.

1.Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.

2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

Dyrektor szkoły Barbara Artiomow