Dyrektor szkoły na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197).
 3. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
 5. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
 1. Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 11 marca 2021 r. oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku zarządza co następuje:  §1
 1. Z dniem 15 marca 2021r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu wprowadza się hybrydowy (łączony, naprzemienny) tryb nauczania, zgodnie z opracowanym harmonogramem.
 2. Dyrektor szkoły ustalił zajęcia naprzemiennie w klasach 1-3 według harmonogramu (załącznik nr 1).
 3. Zarówno zajęcia stacjonarne jak i zdalne są realizowane zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. 4. System nauczania hybrydowego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w szkole.

5, Nauczanie w trybie zdalnym prowadzone jest przez nauczycieli za pomocą łącza internetowego z wykorzystaniem platformy Microsoft Office 365 – Teams .

 1. zajęcia w trybie zdalnym trwają od 30 do 45 minut.
 2. Uczniowie odbywający naukę w trybie zdalnym maja prawo do korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formie zdalnej lub stacjonarnej.

8.Na terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania procedur funkcjonowania placówki w czasie pandemii.

           §2

 1. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.
 • §3
 1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie wdrożenia hybrydowego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz drogą e-mailową, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
 2. Wychowawcy uzyskują potwierdzenie odbioru informacji o powrocie do stacjonarnego trybu nauki.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor szkoły – Barbara Artiomow

 

 

Załącznik nr 1

Zarządzenie nr 5/2021

Dyrektora z dnia 12 marca 2021r

. o zmianie trybu nauczania na hybrydowy

w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Nowym Grabiu

 

 

HARMONOGRAM

ZAJĘĆ UCZNIÓW W CZASIE TRWANIA NAUKI W SYSTEMIE HYBRYDOWYM

w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu

 

 

 1. w dniach od 15 do 19 marca 2021 roku w szkole zajęcia odbywać się będą dla uczniów klas I i II.

W dniach od 15 do 19 marca 2021 roku klasa III będzie odbywać naukę zdalnie.

 1. w dniach od 22 do 26 marca 2021 roku uczniowie   klasy I i II odbywać będą .naukę zdalnie.

W dniach od 22 do 26 marca 2021 roku uczniowie klasy III będą mieli naukę w trybie stacjonarnym w szkole.

 

                                                                                                                                                                                                                                                      Barbara Artiomow