Informujemy, że trwa rekrutacja do szkoły dzieci do klasy I oraz oddziału przedszkolnego i Punktu przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 oraz uczniów do klas starszych. Ogłoszenie list przyjętych odbędzie się w dniu 10.04.2020 roku tj. piątek.

W miarę możliwości przyjmujemy dzieci przez cały rok szkolny.

Zapraszamy do zgłaszania do klasy I naszej szkoły dzieci urodzone w roku 2013 i ewentualnie 2014.

Informacje dodatkowe dotyczące obowiązku szkolnego oraz rekrutacji:

Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i edukacja szkolna 6-latków.

Zgodnie z ustawą, od kilku lat obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko sześcioletnie do klasy pierwszej szkoły podstawowej jeżeli korzystało ono z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity: Dz.  U.  z  2019r. poz.   1148,   1078, 1287,  1680,  1681, 1818, 2197, 2248).

Zapisu dziecka do Punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego lub do klasy I szkoły dokonują rodzice (opiekunowie prawni) osobiście w kancelarii szkoły, codziennie w godzinach 7.30 do 15.00.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu. Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły lub dyrektor w godzinach pracy.

W celu zapisania dziecka rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są dostarczyć:
• zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka,
• dowód osobisty rodzica (opiekuna prawnego) do wglądu,
• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał) – do wglądu,
• w przypadku opiekunów prawnych – oryginał dokumentu ustanawiającego opiekunów prawnych (np. orzeczenia sądu),
• zaświadczenie o odbyciu przez dziecko przygotowania przedszkolnego (tzw. informacja o gotowości szkolnej) przy zapisach do klasy I (do okazania w terminie późniejszym po decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły).

 Składając wniosek o przyjęcie dziecka do Punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w naszej szkole lub do klasy I naszej szkoły rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są podać:
• numer PESEL dziecka,
• adres zameldowania dziecka,
• adres zamieszkania dziecka,
• adres e-mailowy, numery telefonów rodziców (opiekunów prawnych) umożliwiające szkole szybki kontakt,
• inne informacje (np. zdrowotne) istotne dla bezpieczeństwa dziecka w szkole.

W związku z koniecznością kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego bądź obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w granicach obwodu szkoły, tj. miejscowości Ludwików, Nowe grabie   i Grabie Polskie, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są zgłosić fakt zapisania dziecka do innej szkoły niż obwodowa w sekretariacie szkoły (tel.2427711 33).

Uczniowie szkoły i dzieci z Punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego mają możliwość korzystania z obiadu cateringowego . Obecnie cena jednego obiadu jednodaniowego dostarczanego przez formę cateringową w stołówce szkolnej wynosi 7,00 zł. (może ulec zmianie).

W szkole funkcjonuje świetlica szkolna dostępna dla wszystkich uczniów. Dzieci mogą korzystać ze świetlicy w godz. 7:00.-16:00. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne. Przyjęcia do świetlicy dokonuje się na podstawie złożonej przez rodziców (opiekunów prawnych) karty zgłoszenia do świetlicy.

 docxKarty_zgłoszeń.docx51.06 KB